กริยา 3 ช่อง

posted on 13 Dec 2009 11:46 by miniapchy in knowlege

      present            past            past  participle        meaning


1.   be(is,am,are)       was,were                been                       เป็น,อยู่,คือ


2.   bear                      bore                      born                        ถือ,เกิด


3.   become                became                  become                    กลายเป็น


4.   begin                     began                    begun                       เริ่มต้น


5.   bite                         bit                        bitten                         กัด


6.   blow                      blew                      blown                        เป่า(ลม)


7.   break                   broke                      broken                      ทำแตก


8.   bring                     brought                   brought                     นำมา


9.   build                       built                        built                         สร้าง


10. burn                       burnt                       burnt                       ไหม้,เผา    

      
11. burst                      burst                        burst                        ระเบิด


12. buy                        bought                      bought                       ซื้อ


13. catch                      caught                      caught                       จับ


14. choose                     chose                      chosen                      เลือก


15. come                        came                       come                         มา


16. cost                           cost                         cost                      (มี)ราคา


17. cut                             cut                           cut                           ตัด


18. dig                             dug                         dug                           ขุด


19. do                               did                         dond                         ทำ


20. draw                          drew                       drawn                   ลาก,วาด


21. drink                           drank                      drunk                    ดื่ม


22. drive                           drove                      driven                   ขับ,ไล่


23. eat                             ate                          eaten                    กิน


24. fall                             fell                           fallen                    ล้ม


25. feed                           fed                           fed                     ให้อาหาร


26. feel                            felt                           felt                       รู้สึก


27. fight                          fought                       fought                   ต่อสู้


28. find                            found                       found                     พบ


29. flee                             fled                          fled                      หนี


30. fly                               flew                         flown                    บิน 


31. forget                         forgot                      forgotten                 ลืม


32. forgave                      forgiven                     forgaven               ให้อภัย


33. freeze                         froze                         frozen                เย็นจนแข็ง


34. get                              got                            gotten               เอา,ได้รับ


35. give                             gave                          given                      ให้


36. go                               went                          gone                      ไป


37. grow                            grew                         grown                   เติบโต


38. hang                            hung                           hung                   แขวนคอ


39. have(has)                     had                             had                        มี


40. hear                             heard                          heard                   ได้ยิน


41. hide                              hid                              hidden                  ซ่อน


42. hit                                hit                                hit                          ตี


43. hold                              held                              held                      ถือ   


44. hurt                              hurt                               hurt                    ทำร้าย


45. know                            knew                             known                     รู้


46. lay                                laid                                laid                ออกไข่,วางลง


47. lead                              led                                 led                        นำ


48. leave                             left                                 left                    จากไป


49. lend                               lent                                lent                     ให้ยืม


50. let                                  let                                  let                       ให้


51. lie                                  lay                                  lain                   นอนลง


52. light                                lit                                    lit                     จุด(ไฟ)


53. lose                                lost                                 lost                    ทำหาย


54. make                             made                              made                 ทำ,สร้าง


55. mean                             meant                              meant              หมายความ


56. meet                              met                                  met                      พบ


57. pay                                paid                                  paid                 ชำระ,จ่าย


58. put                                put                                   put                     ใส่,วาง


59. read                             read                                 read                      อ่าน


60. end                              rent                                  rent                   ฉีกขาด,แบ่ง


61. ride                              rode                                  ridden                      ขี่


62. ring                              rang                                 rung                   สั่น(กระดิ่ง)


63. rise                               rose                                 risen                        ขึ้น 


64. run                                ran                                   run                         วิ่ง


65. say                                said                                  said                        พูด


66. see                                 saw                                seen                        เห็น


67. seek                                sought                           sought                    แสวงหา


68. send                                sent                              sent                           ส่ง


69. set                                    set                               set                           ตั้ง


70. shake                               shook                           shaken                     สั่น,เขย่า


71. shine                                shone                           shone                     ส่องแสง


72. shoot                                shot                              shot                           ยิง


73. shut                                  shut                              shut                           ปิด


74. sing                                  sang                              sung                      ร้องเพลง


75. sink                                  sank                                sunk                         จม


76. sit                                     sat                                   sat                          นั่ง


77. sleep                                slept                                slept                        หลับ


78. speak                               spoke                             spoken                        พูด


79. spend                               spent                               spent                      ใช้,จ่าย


80. stand                               stood                                stood                      ยืน


81. steal                                 stole                                 stolen                    ขโมย


82. stick                                 stuck                                 stuck                     ทิ่ม


83. swear                               swore                               sworn                สาบาน


84. sweep                              swept                                swept                กวาด


85. swim                                swam                                 swum               ว่ายน้ำ


86. take                                 took                                   taken                  เอาไป


87. teach                               taught                               taught                 สอน 


88. tear                                 tore                                     torn                     ฉีก


89. tell                                   told                                      told                  บอก


90. think                               thought                               thought                 คิด


91. throw                             therw                                   thrown                 ขว้าง


92. wake                              woke                                      woken                ตื่น


93. wear                               wore                                      worn                 สวม


94. win                                   won                                      won                  ชนะ


95. write                               wrote                                    written                 เขียน

 

 

อ้างอิงจาก : http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=17025

Condition Clause

posted on 13 Dec 2009 11:45 by miniapchy in knowlege

 

 

If Clause หรือ Condition Clause

 

 

 หมายถึง ประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไขขึ้นในเวลาที่่ต่างๆกัน

 

 แต่เวลาที่พูดนั้นเกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน รูปกริยาที่ต่างกัน

 

 ในIf-clauseเป็นเพียงตัวบ่งให้ทราบว่าเป็นเงื่อนไขแบบใดเท่านั้น

 

 ประโยค If-clause (ประโยคเงื่ืี่่อนไข) จะประกอบด้วย

 

 1. ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If Clause)

 2. ส่วนที่เป็นข้อความหลัก (Main Clause)

 

 

 

 A. If+ S + V1 + O , S + will + V1 + O

 

 

 

    Example  :

 

 

- If he goes to London , he will meet his old friend.

 

 

- If you work hard , you will pass the exam.

 

 

- If water is heated , it boils.

 

 

 

B. If S+ V2, S + would + V1

 

 

 

   Example  :

 

 

 

- If I came here yesterday,

  I would understand the lesson.

 

 

 

- If I were a bird, I would fly.

 

 

 If I were you , I would go to study abroad.

 

 

 

C. If + S + had + V3, S would have V3

 

 

   Example  :

 

 

     

- If I had known your arrival , I would have met you at the airport.

 

 

- If I had some money , I would go abroad. 


  

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก : http://www.kw.ac.th/pitak/k3_online/ifclause/if_clause_type_one_B.html

                 http://www.oknation.net/blog/aquiline52/2009/09/05/entry-1

 

be + going to + V.infinetive

posted on 13 Dec 2009 11:45 by miniapchy in knowlege

 

 

 

 be + going to + V.infinetive

 

 

 

 

 

               - พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคล้ายกับ Present Continuous

                  มักจะใช้ในกรณีที่มีการคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า

               - ใช้ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าเหตุการณ์นั้นกำลังจะเกิดขึ้นใน

                  เวลาอันใกล้

               - ภาษาพูด คำว่า going to จะออกเสียงเป็น gonna อยู่เสมอ

 

เรามาดูตัวอย่างประโยค เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้น

 

Example   : 

 

- It is going to rain soon.

  ฝนใกล้จะตกแล้ว

 

 

- I am going to see you again ,right?

  ฉันคงจะเจอคุณอีกแน่เลยใช่ไหม?

 

 

- I'm going to be late.

  ฉันจะต้องสายแน่ๆ

Tags: be, going, to 0 Comments