Future Contininuous Tense

posted on 13 Dec 2009 11:44 by miniapchy in knowlege

 

 

โครงสร้างของ Future Continuous Tense

 

 

 

       S + will+be + V.ing

 

 

 

Tense นี้ใช้กับ   - พูดถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นเรื่องชั่วคราว

                     - กำลังทำอยู่ในอนาคต  มีช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์

                           

 

เรามาดูตัวอย่างประโยค เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้น

 

Example   : 

 

- Kongfah will be working when Manee comes home tonight. 

  ก้องฟ้าจะกำลังทำงานอยู่ตอนที่มานีกลับมาถึงบ้านคืนนี้

 

 

- Tomorrow , from 9 to 12 o' clock , Haru will be studing.

  พรุ่งนี้ตอน 9 โมง ถึง เที่ยง ฮารุจะกำลังเรียนอยู่

 

 

- Will you be swimming at the lake with Manee next week?

  อาทิตย์หน้าเธอจะว่ายน้ำที่ทะเลสาบกับมานีอยู่หรือเปล่า

 

 

- Will Kongfah be sleeping by the time Manee stops eatting?

  ก้องฟ้าจะยังคงหลับอยู่ใช่ไหมในตอนที่มานีหยุดกิน

 

Comment

Comment:

Tweet